جمعيت شهرهاي ايران بر اساس سرشماري سال 1390


شرح خانوار زن               مرد                   جمعيت
کل کشور          ٢١,١٨۵,۶۴٧      ٣٧,٢۴۴,٠٠٠     ٣٧,٩٠۵,۶۶٩       ٧۵١,۴٩,۶۶٩
نقاط شهري        ١۵,۴٢٧,٨۴٨     ٢۶,۶٢٣,٠٢٣      ٢٧,٠٢٣,۶٣٨     ۵٣,۶۴۶,۶۶١        
نقاط روستايي      ۵,٧۴۴,۶١۴      ١٠,۵٩٣,۵۶۶      ١٠,٨۵٣,٢١٧     ٢١,۴۴۶,٧٨٣

جمعيت ايران بر اساس هر استان
جمعيت و خانوار شهرستان هاي كشور به ترتيب استان بر اساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1390عدد اول از سمت چپ جمعيت كل
عدد دوم از سمت چپ تعداد مرد
عدد سوم از سمت چپ  تعداد زن
عدد چهارم از سمت چپ تعداد خانوارآذربايجان شرقي ١٠٨۶٠٨٣ ١٨۴٢۵٨٩ ١٨٨٢٠٣١ ٣٧٢۴۶٢٠
نقاط شهري ٧۶٧٣١٩ ١٢٧٧۴۵۴ ١٣٠١٧٢۴ ٢۵٧٩١٧٨
نقاط روستايي ٣١٨٧۶۴ ۵۶۵١٣۵ ۵٨٠٣٠٧ ١١۴۵۴۴٢آذرشهر ٣١٨٢٨ ۵٣۴٨٨ ۵۴٠٩١ ١٠٧۵٧٩
نقاط شهري ١٨٩٩٧ ٣٢٣٨٢ ٣٢٢٩٠ ۶۴۶٧٢
نقاط روستايي ١٢٨٣١ ٢١١٠۶ ٢١٨٠١ ۴٢٩٠٧


اسكو ٣٠١٠٩ ۴٨۶١٢ ۵٠٣٧۶ ٩٨٩٨٨
نقاط شهري ١٧۶٣٠ ٢٧٨٩٨ ٢٩٠٢٠ ۵۶٩١٨
نقاط روستايي ١٢۴٧٩ ٢٠٧١۴ ٢١٣۵۶ ۴٢٠٧٠


اهر ٣٩٧۴٨ ٧۵٧۴٠ ٧۴٣٧١ ١۵٠١١١
نقاط شهري ٢۵٩٣٧ ۴٩٠٩۴ ۴٧٩۵٩ ٩٧٠۵٣
نقاط روستايي ١٣٨١١ ٢۶۶۴۶ ٢۶۴١٢ ۵٣٠۵٨


بستان آباد ٢۵۵۶۴ ۴۶٧٨۵ ۴٨٢٠٠ ٩۴٩٨۵
نقاط شهري ۵۶٩۴ ٩٩۵٧ ١٠۶۴٢ ٢٠۵٩٩
نقاط روستايي ١٩٨٧٠ ٣۶٨٢٨ ٣٧۵۵٨ ٧۴٣٨۶


بناب ٣٧٣٨٠ ۶۴١۶٨ ۶۵۶٢٧ ١٢٩٧٩۵
نقاط شهري ٢٣١٧۴ ٣٩۶۴٠ ۴٠٢۵۴ ٧٩٨٩۴
نقاط روستايي ١۴٢٠۶ ٢۴۵٢٨ ٢۵٣٧٣ ۴٩٩٠١


تبريز ۵١٣٢٨٣ ٨٣۶٩٩٧ ٨۵٨٠٩٧ ١۶٩۵٠٩۴
نقاط شهري ۴٧٠۶۴٢ ٧۶۴٢٠٣ ٧٨١٢٨٨ ١۵۴۵۴٩١جلفا ١۶١٢٨ ٢٧٠٣٨ ٢٨١٢٨ ۵۵١۶۶
نقاط شهري ١٠٧٨٩ ١٨١٠۴ ١٩۶۵٢ ٣٧٧۵۶
نقاط روستايي ۵٣٣٩ ٨٩٣۴ ٨۴٧۶ ١٧۴١٠


چاراويماق ٨٢١٢ ١۶٢١٠ ١۶۵٣۵ ٣٢٧۴۵
نقاط شهري ١٣۴۶ ٢٧۵٨ ٢٨٩۴ ۵۶۵٢
نقاط روستايي ۶٨۶۶ ١٣۴۵٢ ١٣۶۴١ ٢٧٠٩٣


خداآفرين  ٩١٩۵ ١٧٧٣٧  ١٧٢۴٠   ٣۴٩٧٧
نقاط شهري ۴٧۴ ٨٢١ ٨٣٨ ١۶۵٩
نقاط روستايي ٨٧٢١ ١۶٩١۶ ١۶۴٠٢ ٣٣٣١٨


سراب ٣٧٠۵٣ ۶۴٧٧٩ ۶٧١۵۵ ١٣١٩٣۴
نقاط شهري ١٧٣٠٠ ٢٩۴٨٢ ٣٠٠١١ ۵٩۴٩٣
نقاط روستايي ١٩٧۵٣ ٣۵٢٩٧ ٣٧١۴۴ ٧٢۴۴١


شبستر ٣٧٣٨۶ ۶٢٨۶٠ ۶١۶٣٩ ١٢۴۴٩٩
نقاط شهري ١٨١٣٧ ٣٠٣٩٩ ٢٩٩٩۴ ۶٠٣٩٣
نقاط روستايي ١٩٢۴٩ ٣٢۴۶١ ٣١۶۴۵ ۶۴١٠۶


عجب شير ١٨١٠٩ ٣١٧٣٢ ٣۵٠١۴ ۶۶٧۴۶
نقاط شهري ٧٧۵٨ ١٣٢۶١ ١٣٠١٩ ٢۶٢٨٠
نقاط روستايي ١٠٣۵١ ١٨۴٧١ ٢١٩٩۵ ۴٠۴۶۶


آليبر ١٢٧٨٠ ٢۴۶٠٣ ٢۴٢٣۴ ۴٨٨٣٧
نقاط شهري ٣٢٧٨ ۶٠١٩ ۶١٨۶ ١٢٢٠۵
نقاط روستايي ٩۵٠٢ ١٨۵٨۴ ١٨٠۴٨ ٣۶۶٣٢


مراغه ٧٠۵۴۶ ١٢٢٣٩٨ ١٢۵٢٨٣ ٢۴٧۶٨١
نقاط شهري ۴٧٩٨٢ ٨١٨٨٢ ٨١٩٧٧ ١۶٣٨۵٩
نقاط روستايي ٢٢۵۶۴ ۴٠۵١۶ ۴٣٣٠۶ ٨٣٨٢٢


مرند ۶٩۵١٢ ١١٩٧٢۶ ١١٩۴٨٣ ٢٣٩٢٠٩
نقاط شهري ۴٣١۶٧ ٧۴٠۴۴ ٧۴٨٣١ ١۴٨٨٧۵
نقاط روستايي ٢۶٣۴۵ ۴۵۶٨٢ ۴۴۶۵٢ ٩٠٣٣۴


ملكان ٢٩٧٠٧ ۵٢٠٢٨ ۵۴٠٩٠ ١٠۶١١٨
نقاط شهري ٩١۴٢ ١۵۵٢٨ ١۵٩۵٩ ٣١۴٨٧
نقاط روستايي ٢٠۵۶۵ ٣۶۵٠٠ ٣٨١٣١ ٧۴۶٣١


ميانه ۵٢۶٨١ ٩٠٢٢٢ ٩۵۵٨۴ ١٨۵٨٠۶
نقاط شهري ٢٩۶٠٩ ۵١٧۵٨ ۵۴٩٨٠ ١٠۶٧٣٨
نقاط روستايي ٢٣٠٧٢ ٣٨۴۶۴ ۴٠۶٠۴ ٧٩٠۶٨


هريس ١٨٣۵٣ ٣۴۴٧۴ ٣٣٣۴۶ ۶٧٨٢٠
نقاط شهري ٨٩١٠ ١۶۴٠۴ ١۵٨٢٣ ٣٢٢٢٧
نقاط روستايي ٩۴۴٣ ١٨٠٧٠ ١٧۵٢٣ ٣۵۵٩٣


هشترود ١۶٢۶۵ ٣٠١١۶ ٣٠٧٠۶ ۶٠٨٢٢
نقاط شهري ۵۶۴۵ ١٠۴٩٣ ١٠۶٧۶ ٢١١۶٩
نقاط روستايي ١٠۶٢٠ ١٩۶٢٣ ٢٠٠٣٠ ٣٩۶۵٣


ورزقان ١٢٢۴۴ ٢٢٨٧۶ ٢٢٨٣٢ ۴۵٧٠٨
نقاط شهري ١٧٠٨ ٣٣٢٧ ٣۴٣١ ۶٧۵٨
نقاط روستايي ١٠۵٣۶ ١٩۵۴٩ ١٩۴٠١ ٣٨٩۵٠


آذربايجان غربي ٨٢٢٧۴٩ ١۵٢۵۴۴٩ ١۵۵۵١٢٧ ٣٠٨٠۵٧۶
نقاط شهري ۵٣۵٩۶٨ ٩۶١٠٣٩ ٩٧١۵٠۵ ١٩٣٢۵۴۴
نقاط روستايي ٢٨۶٧٨١ ۵۶۴۴١٠ ۵٨٣۶٢٢ ١١۴٨٠٣٢


اروميه ٢٧٢۶٣۴ ۴٧٧٢٩٣ ۴٨۶۴۴۵ ٩۶٣٧٣٨
نقاط شهري ٢٠١٢٨١ ٣٣٩۶٢١ ٣۴٠۶٠٧ ۶٨٠٢٢٨
نقاط روستايي ٧١٣۵٣ ١٣٧۶٧٢ ١۴۵٨٣٨ ٢٨٣۵١٠


اشنويه ١٧٧٩۵ ٣۴٨٣٠ ٣۵٢٠٠ ٧٠٠٣٠
نقاط شهري ٨٨١٨ ١٧٧٢٩ ١٧٩٣٢ ٣۵۶۶١
نقاط روستايي ٨٩٧٧ ١٧١٠١ ١٧٢۶٨ ٣۴٣۶٩


بوآان ۵۶١٣٧ ١١١٢٢٩ ١١٣٣٩٩ ٢٢۴۶٢٨
نقاط شهري ۴٣۵۴٣ ٨۵٣۶٢ ٨۶۴١١ ١٧١٧٧٣
نقاط روستايي ١٢۵٩۴ ٢۵٨۶٧ ٢۶٩٨٨ ۵٢٨۵۵


پلدشت ١٠۶٨٠ ٢٠٧١٢ ٢١٣۵٩ ۴٢٠٧١
نقاط شهري ٣۴۴٧ ۶٣٩٧ ۶٣٢٧ ١٢٧٢۴
نقاط روستايي ٧٢٣٣ ١۴٣١۵ ١۵٠٣٢ ٢٩٣۴٧


پيرانشهر ٢٨۴٢۵ ۶٠٨٧۴ ۶٢٧۶۵ ١٢٣۶٣٩
نقاط شهري ١۶٧۵٩ ٣۵٣١٠ ٣۵۴١٢ ٧٠٧٢٢
نقاط روستايي ١١۶۶۶ ٢۵۵۶۴ ٢٧٣۵٣ ۵٢٩١٧


تكاب ٢٠١٩۶ ٣٩٨١۴ ٣٨٣٠٨ ٧٨١٢٢
نقاط شهري ١١٧۴٩ ٢٢۴۶۶ ٢١۵٧۴ ۴۴٠۴٠
نقاط روستايي ٨۴۴٧ ١٧٣۴٨ ١۶٧٣۴ ٣۴٠٨٢


چالدران ١١۴٠٢ ٢٢٨٩٢ ٢٣۵٠۶ ۴۶٣٩٨
نقاط شهري ۴١۵٢ ٨۴٢٣ ٨٨٧٩ ١٧٣٠٢
نقاط روستايي ٧٢۵٠ ١۴۴۶٩ ١۴۶٢٧ ٢٩٠٩۶


چايپاره ١١٧٨٣ ٢١۴۵٣ ٢١٧۵٣ ۴٣٢٠۶
نقاط شهري ۶۴٨٢ ١١٧٣٨ ١٢٠٣١ ٢٣٧۶٩
نقاط روستايي ۵٣٠١ ٩٧١۵ ٩٧٢٢ ١٩۴٣٧


خوئ ٩۶۴٢٨ ١٧۶١٢٢ ١٧٨١٨٧ ٣۵۴٣٠٩
نقاط شهري ۶٣٩٩۶ ١١٣١٢۶ ١١٣۶٣۴ ٢٢۶٧۶٠
نقاط روستايي ٣٢۴٣٢ ۶٢٩٩۶ ۶۴۵۵٣ ١٢٧۵۴٩


سردشت ٢۶۵۶١ ۵۵٢٩۶ ۵۶٢٩۴ ١١١۵٩٠
نقاط شهري ١۴۶٩۴ ٢٩۵١۵ ٣٠١۵٠ ۵٩۶۶۵
نقاط روستايي ١١٨۶٧ ٢۵٧٨١ ٢۶١۴۴ ۵١٩٢۵


سلماس ۴٨٨٩٢ ٩۴٢٣۵ ٩٨٣۵۶ ١٩٢۵٩١
نقاط شهري ٢۶٠٠۶ ۴۶٩٨١ ۵٠٠٧٩ ٩٧٠۶٠
نقاط روستايي ٢٢٨٨۶ ۴٧٢۵۴ ۴٨٢٧٧ ٩۵۵٣١


شاهين دژ ٢۴۵٩١ ۴۶٢۵٨ ۴۴٨۵۵ ٩١١١٣
نقاط شهري ١٣٧٧١ ٢۴٧۶٧ ٢۴٢١٣ ۴٨٩٨٠
نقاط روستايي ١٠٨٢٠ ٢١۴٩١ ٢٠۶۴٢ ۴٢١٣٣


شوط ١٣۵٧٩ ٢۶٠٠٣ ٢۶۵١۶ ۵٢۵١٩
نقاط شهري ۶١٠۶ ١١۶٣٠ ١١۶۶۴ ٢٣٢٩۴
نقاط روستايي ٧۴٧٣ ١۴٣٧٣ ١۴٨۵٢ ٢٩٢٢۵


ماآو ٢٢٩١٣ ۴٣٩٢۶ ۴۴٩٣٧ ٨٨٨۶٣
نقاط شهري ١۴٢٣٣ ٢۵٧٨٢ ٢۶۵٢٠ ۵٢٣٠٢
نقاط روستايي ٨۶٨٠ ١٨١۴۴ ١٨۴١٧ ٣۶۵۶١


مهاباد ۵٣۶١٠ ١٠۶٨٧۵ ١٠٨۶۵۴ ٢١۵۵٢٩
نقاط شهري ٣٨۵٢١ ٧٣٨۶٩ ٧۴٣۶١ ١۴٨٢٣٠
نقاط روستايي ١۵٠٨٩ ٣٣٠٠۶ ٣۴٢٩٣ ۶٧٢٩٩


مياندوآب ٧٣۴٢٣ ١٢٧٣١٧ ١٣٣٣١١ ٢۶٠۶٢٨
نقاط شهري ٣٨٧٠۴ ۶۶۴٠٩ ۶٩۴٧١ ١٣۵٨٨٠
نقاط روستايي ٣۴٧١٩ ۶٠٩٠٨ ۶٣٨۴٠ ١٢۴٧۴٨


نقده ٣٣٧٠٠ ۶٠٣٢٠ ۶١٢٨٢ ١٢١۶٠٢
نقاط شهري ٢٣٧٠۶ ۴١٩١۴ ۴٢٢۴٠ ٨۴١۵۴
نقاط روستايي ٩٩٩۴ ١٨۴٠۶ ١٩٠۴٢ ٣٧۴۴٨


اردبيل ٣٣٨٢٢۴ ۶١۶۵١۶ ۶٣١٩٧٢ ١٢۴٨۴٨٨
نقاط شهري ٢١٨٨٣٧ ٣٩٣٨٩٢ ۴٠۵٠۵٠ ٧٩٨٩۴٢
نقاط روستايي ١١٩٣٨٧ ٢٢٢۶٢۴ ٢٢۶٩٢٢ ۴۴٩۵۴۶


اردبيل ١۵۶٣٢۴ ٢٧٧٣٩٣ ٢٨۶٩٧٢ ۵۶۴٣۶۵
نقاط شهري ١٣۵۴٣۴ ٢٣٨۵٣۵ ٢۴۶۶١٨ ۴٨۵١۵٣
نقاط روستايي ٢٠٨٩٠ ٣٨٨۵٨ ۴٠٣۵۴ ٧٩٢١٢


غير ساکن
بيله سوار ١۴٠٣٠ ٢۶۵٢٨ ٢٧٢۴٠ ۵٣٧۶٨
نقاط شهري ۶٠۵٧ ١١٢۵١ ١١۶٣٨ ٢٢٨٨٩
نقاط روستايي ٧٩٧٣ ١۵٢٧٧ ١۵۶٠٢ ٣٠٨٧٩

غير ساکن
پارس آباد ۴۴٠۶۵ ٨۵٢۴٢ ٨٧٩۴٠ ١٧٣١٨٢
نقاط شهري ٢۴٩٣٣ ۴٧۶٩۴ ۴٨۵٨۵ ٩۶٢٧٩
نقاط روستايي ١٩١٣٢ ٣٧۵۴٨ ٣٩٣۵۵ ٧۶٩٠٣

غير ساآن
خلخال ٢۵٨٠٠ ۴۶۴٠٠ ۴۵٩٣٢ ٩٢٣٣٢
نقاط شهري ١٣١۵۶ ٢۴٠۵۵ ٢٣٧٩٣ ۴٧٨۴٨
نقاط روستايي ١٢۶۴۴ ٢٢٣۴۵ ٢٢١٣٩ ۴۴۴٨۴

غير ساآن
سرعين ۵٢١۶ ٨٨۴٢ ٩٣٨٩ ١٨٢٣١
نقاط شهري ١٢۴١ ٢١۵٣ ٢٢٨٧ ۴۴۴٠
نقاط روستايي ٣٩٧۵ ۶۶٨٩ ٧١٠٢ ١٣٧٩١

غير ساآن
آوثر ۶٩۶۶ ١٣٠٢٣ ١٣١٧۵ ٢۶١٩٨
نقاط شهري ١٩٧۴ ٣۶۶٨ ٣۴٩٠ ٧١۵٨
نقاط روستايي ۴٩٩٢ ٩٣۵۵ ٩۶٨۵ ١٩٠۴٠

غير ساکن
گرمي ٢١١٩۶ ۴٢٨٩١ ۴١٣٧۶ ٨۴٢۶٧
نقاط شهري ٨٠٨٩ ١۵٩٢٩ ١۵۵۶٨ ٣١۴٩٧
نقاط روستايي ١٣١٠٧ ٢۶٩۶٢ ٢۵٨٠٨ ۵٢٧٧٠
غير ساآن
مشگين شهر ۴٠٩٩٧ ٧۴۶٠٨ ٧۶۵۴٨ ١۵١١۵۶
نقاط شهري ١٩۵٧٠ ٣۵۴٢٣ ٣٧۵٣۵ ٧٢٩۵٨
نقاط روستايي ٢١۴٢٧ ٣٩١٨۵ ٣٩٠١٣ ٧٨١٩٨
غير ساآن
نمين ١٧١٠۴ ٣٠١٢١ ٣١٢١٢ ۶١٣٣٣
نقاط شهري ۶۶١٢ ١١٨٨٠ ١٢١۶۶ ٢۴٠۴۶
نقاط روستايي ١٠۴٩٢ ١٨٢۴١ ١٩٠۴۶ ٣٧٢٨٧
غير ساآن
نير ۶۵٢۶ ١١۴۶٨ ١٢١٨٨ ٢٣۶۵۶
نقاط شهري ١٧٧١ ٣٣٠۴ ٣٣٧٠ ۶۶٧۴
نقاط روستايي ۴٧۵۵ ٨١۶۴ ٨٨١٨ ١۶٩٨٢
غير ساآن


بهمئي ٨۵۴۶ ١٨۵١٣ ١٨۵٣۵ ٣٧٠۴٨
نقاط شهري ٣٧٧۴ ٨۴٩٧ ٨۵١٠ ١٧٠٠٧
نقاط روستايي ۴٧٧٢ ١٠٠١۶ ١٠٠٢۵ ٢٠٠۴١
غير ساآن
بويراحمد ۵٨٣۵۵ ١٢٠۵٩١ ١٢٣١٨٠ ٢۴٣٧٧١
نقاط شهري ٢٩۴٩٨ ۶٠۵٠۵ ۶١٩٧۵ ١٢٢۴٨٠
نقاط روستايي ٢٨٨۴۶ ۶٠٠۵٩ ۶١١٧٧ ١٢١٢٣۶
غير ساآن ١١ ٢٧ ٢٨ ۵۵
چرام ٧۵٢٣ ١۶۴٣٣ ١۵٧٢۶ ٣٢١۵٩
نقاط شهري ٢٨۶٣ ۶۴۵۴ ۶١٨٠ ١٢۶٣۴
نقاط روستايي ۴۶۵٧ ٩٩٧١ ٩۵۴١ ١٩۵١٢


دنا ١٢٨۵٢ ٢۶۴۴۴ ٢۵۵٩۶ ۵٢٠۴٠
نقاط شهري ٢٧٢٧ ۵۴۵٨ ۵۶۶٣ ١١١٢١
نقاط روستايي ١٠١٢۵ ٢٠٩٨۶ ١٩٩٣٣ ۴٠٩١٩


آهگيلويه ٣٣۶٢۵ ٧٧٧۵۴ ٧۵٩۴١ ١۵٣۶٩۵
نقاط شهري ١٨٠٢٣ ۴١۴٠۵ ۴٠٩٧۴ ٨٢٣٧٩
نقاط روستايي ١۵۵٧٧ ٣۶٣٠٢ ٣۴٩١۶ ٧١٢١٨
غير ساآن ٢۵ ۴٧ ۵١ ٩٨
گچساران ٣٠۴٢۶ ۵٩٠٩٢ ۶٠١٢۵ ١١٩٢١٧
نقاط شهري ٢٣٢۵۴ ۴۵٢١٣ ۴۶۵٢۶ ٩١٧٣٩
نقاط روستايي ۶٨٨٢ ١٣٢٩٠ ١٢٩٩٣ ٢۶٢٨٣
غير ساآن ٢٩٠ ۵٨٩ ۶٠۶ ١١٩۵
گلستان ۴٨٣٢۴۵ ٨٩٠١٨۴ ٨٨۶٨٣٠ ١٧٧٧٠١۴
نقاط شهري ٢۵٣٩٧٩ ۴۵٣۴٢٩ ۴۵٢٧۵٣ ٩٠۶١٨٢
نقاط روستايي ٢٢٩٠٧١ ۴٣۶٣٨۴ ۴٣٣۶٨۴ ٨٧٠٠۶٨
غير ساآن ١٩۵ ٣٧١ ٣٩٣ ٧۶۴
آزادشهر ٢۵٣۶٠ ۴۶٢١١ ۴۵۵۵۶ ٩١٧۶٧
نقاط شهري ١٣٩٨۵ ٢۵٣۴۴ ٢۵٠٣٠ ۵٠٣٧۴
نقاط روستايي ١١٣٧٣ ٢٠٨۶٧ ٢٠۵٢۴ ۴١٣٩١


آق قلا ٣١٨٢٨ ۶٢۶٩٣ ۶١۴٩٢ ١٢۴١٨۵
نقاط شهري ٩٧٢٢ ١٩١۴٢ ١٩٠٢۴ ٣٨١۶۶
نقاط روستايي ٢٢١٠۶ ۴٣۵۵١ ۴٢۴۶٨ ٨۶٠١٩
غير ساآن
بندرگز ١٣٧٨۵ ٢٣٣١٢ ٢٣٠٠٣ ۴۶٣١۵
نقاط شهري ٧۶٨١ ١٢٩۴۶ ١٢٩۴٣ ٢۵٨٨٩
نقاط روستايي ۶١٠۴ ١٠٣۶۶ ١٠٠۶٠ ٢٠۴٢۶
غير ساآن
ترآمن ١٧٧۴٣ ٣۶۴٨۶ ٣۶٣١٧ ٧٢٨٠٣
نقاط شهري ١١٨۶٩ ٢۴٢۶۶ ٢۴۴٧٠ ۴٨٧٣۶
نقاط روستايي ۵٨٧۴ ١٢٢٢٠ ١١٨۴٧ ٢۴٠۶٧
غير ساآن
راميان ٢٣۶١٨ ۴٢٩٢۶ ۴٢٣٩٨ ٨۵٣٢۴
نقاط شهري ٨٧۵٣ ١۵٧٠۵ ١۵۵۵٧ ٣١٢۶٢
نقاط روستايي ١۴٨۶۵ ٢٧٢٢١ ٢۶٨۴١ ۵۴٠۶٢
غير ساآن
علي آباد ٣٧٨۵٩ ۶۶٧٧۶ ۶۵٩٨١ ١٣٢٧۵٧
نقاط شهري ١٨۴۶١ ٣٢٢٧٧ ٣٢٠٧۵ ۶۴٣۵٢
نقاط روستايي ١٩٣٩٨ ٣۴۴٩٩ ٣٣٩٠۶ ۶٨۴٠۵
غير ساآن
آردآوئ ٢١١٠۴ ٣۵٠۴٨ ٣۵١٩۶ ٧٠٢۴۴
نقاط شهري ١١۴١۵ ١٨٩۵٠ ١٩٢٩۶ ٣٨٢۴۶
نقاط روستايي ٩۶٨٩ ١۶٠٩٨ ١۵٩٠٠ ٣١٩٩٨
غير ساآن
آلاله ٢٨۴٩٩ ۵۵۴۵٢ ۵۵٠٢١ ١١٠۴٧٣
نقاط شهري ٧٣٠۶ ١۴٠٨۶ ١٣٨۶۵ ٢٧٩۵١
نقاط روستايي ٢١١٩٣ ۴١٣۶۶ ۴١١۵۶ ٨٢۵٢٢
غير ساآن
گاليكش ١۶٣٩٨ ٣٠۴٣٨ ٢٩۵٣٧ ۵٩٩٧۵
نقاط شهري ۵٧۶٨ ١٠۴۵٠ ١٠٣٨١ ٢٠٨٣١
نقاط روستايي ١٠۶٣٠ ١٩٩٨٨ ١٩١۵۶ ٣٩١۴۴
غير ساآن
گرگان ١٣۵٢١٣ ٢٢٩٢١٧ ٢٣٣٢٣٨ ۴۶٢۴۵۵
نقاط شهري ١٠٢١۶٧ ١٧١٧۶٠ ١٧٢٢١٧ ٣۴٣٩٧٧
نقاط روستايي ٣٣٠۴۶ ۵٧۴۵٧ ۶١٠٢١ ١١٨۴٧٨
غير ساآن
گميشان ١۴۶٧٧ ٣١۶٩۴ ٣١٧۵٣ ۶٣۴۴٧
نقاط شهري ٧٧۴۴ ١۶۵٣۴ ١۶۶۵٣ ٣٣١٨٧
نقاط روستايي ۶٩٣٣ ١۵١۶٠ ١۵١٠٠ ٣٠٢۶٠
غير ساآن
گنبدآاووس ٨٣۴۴۶ ١۶٣٠۵١ ١۶٢٧٣٨ ٣٢۵٧٨٩
نقاط شهري ٣٩۶۶٨ ٧٣٨۵١ ٧٢٩٧۶ ١۴۶٨٢٧
نقاط روستايي ۴٣۵٨٩ ٨٨٨٣٣ ٨٩٣٨٣ ١٧٨٢١۶
غير ساآن ١٨٩ ٣۶٧ ٣٧٩ ٧۴۶
مراوه تپه ١٢٨۴١ ٢٨۴٢٣ ٢٧٣٩٨ ۵۵٨٢١
نقاط شهري ١۶۶۴ ٣٩٧١ ٣٩٣۵ ٧٩٠۶
نقاط روستايي ١١١٧٧ ٢۴۴۵٢ ٢٣۴۶٣ ۴٧٩١۵
غير ساآن
مينودشت ٢٠٨٧۴ ٣٨۴۵٧ ٣٧٢٠٢ ٧۵۶۵٩
نقاط شهري ٧٧٧۶ ١۴١۴٧ ١۴٣٣١ ٢٨۴٧٨
نقاط روستايي ١٣٠٩۴ ٢۴٣٠۶ ٢٢٨۵٩ ۴٧١۶۵
غير ساآن ۴ ۴ ١٢ ١۶
گيلان ٧٧٧۶٨۴ ١٢۴٨٩۴١ ١٢٣١٩٣٣ ٢۴٨٠٨٧۴
نقاط شهري ۴٧١٢۶٠ ٧۵٢٩١٩ ٧۴۴٢۵١ ١۴٩٧١٧٠
نقاط روستايي ٣٠۶۴٢١ ۴٩۶٠٢٢ ۴٨٧۶٧٩ ٩٨٣٧٠١
غير ساآن ٣ ٣ ٣
آستارا ٢۵١٩٢ ۴٣١۶۴ ۴٣۵٩٣ ٨۶٧۵٧
نقاط شهري ١٧۶١٢ ٢٩٣٣٣ ٢٩٧۵۴ ۵٩٠٨٧
نقاط روستايي ٧۵٨٠ ١٣٨٣١ ١٣٨٣٩ ٢٧۶٧٠
غير ساآن
آستانه اشرفيه ٣۵٣٠٢ ۵٢٧٣١ ۵٢٧٩۵ ١٠۵۵٢۶
نقاط شهري ١٧٧٣٢ ٢٧٢٩٧ ٢٧١٨٢ ۵۴۴٧٩
نقاط روستايي ١٧۵٧٠ ٢۵۴٣۴ ٢۵۶١٣ ۵١٠۴٧
غير ساآن
املش ١۴١٩٧ ٢٢۶٧۶ ٢١۵٨۵ ۴۴٢۶١
نقاط شهري ۵٣٨٧ ٨۶٧٨ ٨۴۶١ ١٧١٣٩
نقاط روستايي ٨٨١٠ ١٣٩٩٨ ١٣١٢۴ ٢٧١٢٢
غير ساآن
بندرانزلي ۴۵٠٩٩ ۶٩۶١۶ ۶٨٣٨٨ ١٣٨٠٠۴
نقاط شهري ٣٨١٢٨ ۵٨٩٨٩ ۵٧۶٧۵ ١١۶۶۶۴
نقاط روستايي ۶٩۶٨ ١٠۶٢٧ ١٠٧١٠ ٢١٣٣٧
غير ساآن ٣ ٣ ٣
تالش ۵٣٠١۶ ٩۵٢١٢ ٩۴٧٢١ ١٨٩٩٣٣
نقاط شهري ٢١١۶۶ ٣٧۵٧۶ ٣٧٧٨۶ ٧۵٣۶٢
نقاط روستايي ٣١٨۵٠ ۵٧۶٣۶ ۵۶٩٣۵ ١١۴۵٧١
غير ساآن
رشت ٢٩٣۵۵٠ ۴۶١۵۶٨ ۴۵۶٨٧٧ ٩١٨۴۴۵
نقاط شهري ٢٢٣٠۵٧ ٣۵٢٢٩٧ ٣۴۵٧١٧ ۶٩٨٠١۴
نقاط روستايي ٧٠۴٩٣ ١٠٩٢٧١ ١١١١۶٠ ٢٢٠۴٣١
غير ساآن
رضوانشهر ١٩۴١٧ ٣٣۶٩٨ ٣٣٢١١ ۶۶٩٠٩
نقاط شهري ۶٧٨٠ ١١۴٩١ ١١۴٠٢ ٢٢٨٩٣
نقاط روستايي ١٢۶٣٧ ٢٢٢٠٧ ٢١٨٠٩ ۴۴٠١۶
غير ساآن
رودبار ٣٠٣۵٠ ۵٠٣٠٩ ۵٠۶٣۴ ١٠٠٩۴٣
نقاط شهري ١٨۴٢١ ٣٠٨٧۶ ٣٢٠۶۶ ۶٢٩۴٢
نقاط روستايي ١١٩٢٩ ١٩۴٣٣ ١٨۵۶٨ ٣٨٠٠١
غير ساآن
رودسر ۴۶٣٨٢ ٧٣١٧٩ ٧١١٨٧ ١۴۴٣۶۶
نقاط شهري ٢٢١٢١ ٣۵٢٠٨ ٣۴۵۴٢ ۶٩٧۵٠
نقاط روستايي ٢۴٢۶١ ٣٧٩٧١ ٣۶۶۴۵ ٧۴۶١۶
غير ساآن
سياهكل ١۴٩۴۶ ٢۴٠١٧ ٢٣٠٧٩ ۴٧٠٩۶
نقاط شهري ۶١۶٧ ١٠٠۶٠ ٩٧٧٢ ١٩٨٣٢
نقاط روستايي ٨٧٧٩ ١٣٩۵٧ ١٣٣٠٧ ٢٧٢۶۴
غير ساآن
شفت ١٧٧٩۴ ٢٩٧٧٣ ٢٨٧٧٠ ۵٨۵۴٣
نقاط شهري ٢٧۵٢ ۴۵٠٠ ۴٣٧٩ ٨٨٧٩
نقاط روستايي ١۵٠۴٢ ٢۵٢٧٣ ٢۴٣٩١ ۴٩۶۶۴
غير ساآن
صومعه سرا ٣٩٢۵٢ ۶۴٨١٧ ۶٢٩۴٠ ١٢٧٧۵٧
نقاط شهري ١۵٧٢٠ ٢۶١٢۴ ٢۵٩١٣ ۵٢٠٣٧
نقاط روستايي ٢٣۵٣٢ ٣٨۶٩٣ ٣٧٠٢٧ ٧۵٧٢٠
غير ساآن
فومن ٢٨۶۴٣ ۴٧٧١۵ ۴۶٠٢٢ ٩٣٧٣٧
نقاط شهري ٩۵۴٢ ١۵۶۵۶ ١۵۵٢٠ ٣١١٧۶
نقاط روستايي ١٩١٠١ ٣٢٠۵٩ ٣٠۵٠٢ ۶٢۵۶١
غير ساآن
لاهيجان ۵۵١٩٠ ٨۴٧٣٨ ٨۴٠٩١ ١۶٨٨٢٩
نقاط شهري ٣١۵١٩ ۴٩٠۵٣ ۴٨۶۴۴ ٩٧۶٩٧
نقاط روستايي ٢٣۶٧١ ٣۵۶٨۵ ٣۵۴۴٧ ٧١١٣٢
غير ساآن
لنگرود ۴۴٣۶١ ۶٩٠٧۵ ۶٨١٩٧ ١٣٧٢٧٢
نقاط شهري ٢٩۵١٩ ۴۶١۵٩ ۴۵٨٧٨ ٩٢٠٣٧
نقاط روستايي ١۴٨۴٢ ٢٢٩١۶ ٢٢٣١٩ ۴۵٢٣۵
غير ساآن
ماسال ١۴٩٩٣ ٢۶۶۵٣ ٢۵٨۴٣ ۵٢۴٩۶
نقاط شهري ۵۶٣٧ ٩۶٢٢ ٩۵۶٠ ١٩١٨٢
نقاط روستايي ٩٣۵۶ ١٧٠٣١ ١۶٢٨٣ ٣٣٣١۴
غير ساآن
لرستان ۴۶٢۵٢٨ ٨٧٠۵۵٠ ٨٨٣۶٩٣ ١٧۵۴٢۴٣
نقاط شهري ٢٩٢۴۵۴ ۵٣٩٣۶٢ ۵٣۶۵٨٩ ١٠٧۵٩۵١
نقاط روستايي ١۶٩٨٧۵ ٣٣٠٧۶٣ ٣۴۶۶۵٣ ۶٧٧۴١۶
غير ساآن ١٩٩ ۴٢۵ ۴۵١ ٨٧۶
ازنا ١٩٨۵۶ ٣۵٧۶٧ ٣۵٨١٩ ٧١۵٨۶
نقاط شهري ١١۵٩۴ ٢٠٨٨٠ ٢٠٨٢۶ ۴١٧٠۶
نقاط روستايي ٨٢۵۶ ١۴٨۶٨ ١۴٩٧۴ ٢٩٨۴٢
غير ساآن ۶ ١٩ ١٩ ٣٨
اليگودرز ٣۵٠۶٧ ۶٨٩٣٩ ٧١٣٣۶ ١۴٠٢٧۵
نقاط شهري ٢٣۵١٧ ۴۴٣٩۶ ۴۵١٢۴ ٨٩۵٢٠
نقاط روستايي ١١۵٣۶ ٢۴۵٠٩ ٢۶١٨٢ ۵٠۶٩١
غير ساآن ١۴ ٣۴ ٣٠ ۶۴
بروجرد ٩٩٣٠٨ ١۶٩٧۵١ ١۶٧٨٨٠ ٣٣٧۶٣١
نقاط شهري ٧٣٢٧٣ ١٢۴٧۴۴ ١٢٠٩٩٣ ٢۴۵٧٣٧
نقاط روستايي ٢۶٠٣۵ ۴۵٠٠٧ ۴۶٨٨٧ ٩١٨٩۴
غير ساآن
پلدختر ١٩٢٨٨ ٣٧۴٠٢ ٣٧٩٢۵ ٧۵٣٢٧
نقاط شهري ٨۴٨٩ ١۶٢٠٩ ١۶٣٨۵ ٣٢۵٩۴
نقاط روستايي ١٠٧٢۴ ٢١٠٢٣ ٢١٣۴٨ ۴٢٣٧١
غير ساآن ٧۵ ١٧٠ ١٩٢ ٣۶٢
خرم آباد ١٢٨۶٨٠ ٢۴٢٠٣۶ ٢۴۵١٣١ ۴٨٧١۶٧
نقاط شهري ٩۶٣٨١ ١٧٨٢٨٩ ١٧۶۵۶۶ ٣۵۴٨۵۵
نقاط روستايي ٣٢٢٣٢ ۶٣۶١۴ ۶٨۴٢٠ ١٣٢٠٣۴
غير ساآن ۶٧ ١٣٣ ١۴۵ ٢٧٨
دلفان ٣۵۶١٩ ٧٠٢٨٩ ٧٣٨٧٢ ١۴۴١۶١
نقاط شهري ١۵٢٣٣ ٣٠٧٣۵ ٣١۴۵۵ ۶٢١٩٠
نقاط روستايي ٢٠٣٨۶ ٣٩۵۵۴ ۴٢۴١٧ ٨١٩٧١


دوره ١٠٨٣١ ٢١١٣٧ ٢٢٠٨۴ ۴٣٢٢١
نقاط شهري ٩٠٣ ١٧٩٢ ١٧١١ ٣۵٠٣
نقاط روستايي ٩٩٢۶ ١٩٣۴٠ ٢٠٣۶٩ ٣٩٧٠٩
غير ساآن ٢ ۵ ۴ ٩
دورود ۴٢٨١٩ ٧٩٨٠٩ ٨٢٩٩١ ١۶٢٨٠٠
نقاط شهري ٢٧٢٧٣ ۴٩٩٧۵ ۵١٠٠٢ ١٠٠٩٧٧
نقاط روستايي ١۵۵۴۶ ٢٩٨٣۴ ٣١٩٨٩ ۶١٨٢٣


سلسله ١٨٢۴٨ ٣۶٣٨٠ ٣۶٧٧۴ ٧٣١۵۴
نقاط شهري ٨٣١١ ١۶۴٠١ ١۶٧٣٢ ٣٣١٣٣
نقاط روستايي ٩٩٣٧ ١٩٩٧٩ ٢٠٠۴٢ ۴٠٠٢١


آوهدشت ۵٢٨١٢ ١٠٩٠۴٠ ١٠٩٨٨١ ٢١٨٩٢١
نقاط شهري ٢٧۴٨٠ ۵۵٩۴١ ۵۵٧٩۵ ١١١٧٣۶
نقاط روستايي ٢۵٢٩٧ ۵٣٠٣۵ ۵۴٠٢۵ ١٠٧٠۶٠
غير ساآن ٣۵ ۶۴ ۶١ ١٢۵
مازندران ٩٣١۴۶٩ ١۵٣١٢٠٨ ١۵۴٢٧٣۵ ٣٠٧٣٩۴٣
نقاط شهري ۵١٢٢٣٣ ٨٣٩٧۵١ ٨۴٢۴٠١ ١۶٨٢١۵٢
نقاط روستايي ۴١٩٢٣١ ۶٩١۴۵٧ ٧٠٠٣٢٩ ١٣٩١٧٨۶


آمل ١١٢٣۵١ ١٨٣٧٠٧ ١٨٧٠۶٧ ٣٧٠٧٧۴
نقاط شهري ۶٧٨٣١ ١١٠۶٠٧ ١١١۴۵٩ ٢٢٢٠۶۶
نقاط روستايي ۴۴۵٢٠ ٧٣١٠٠ ٧۵۶٠٨ ١۴٨٧٠٨


بابل ١۴٩٣۶٣ ٢۴٧۵٧٠ ٢۴٧٩٠٢ ۴٩۵۴٧٢
نقاط شهري ٧٩٨٣٧ ١٣١٢۶٣ ١٣٠۴٧٠ ٢۶١٧٣٣
نقاط روستايي ۶٩۵٢۶ ١١۶٣٠٧ ١١٧۴٣٢ ٢٣٣٧٣٩


بابلسر ٣٧٨۵۶ ۶٢٠۶٠ ۶٢٢۶٣ ١٢۴٣٢٣
نقاط شهري ١٩٠٧٩ ٣١٣٠٧ ٣٠۶٧٧ ۶١٩٨۴
نقاط روستايي ١٨٧٧٢ ٣٠٧۵٣ ٣١۵٨١ ۶٢٣٣۴


بهشهر ۴۶١٢۶ ٧٧٢٩٧ ٧٧٩۵٠ ١۵۵٢۴٧
نقاط شهري ٣٢٧٣٢ ۵۵٠۵٩ ۵۵٨٨۶ ١١٠٩۴۵
نقاط روستايي ١٣٣٩۴ ٢٢٢٣٨ ٢٢٠۶۴ ۴۴٣٠٢


تنكابن ۴٨٨٧۵ ٧٧٣٠۵ ٧۶۶٣۵ ١۵٣٩۴٠
نقاط شهري ٢٢۶٨٨ ٣۵۵۶٩ ٣۴٩۵۴ ٧٠۵٢٣
نقاط روستايي ٢۶١٨٧ ۴١٧٣۶ ۴١۶٨١ ٨٣۴١٧


جويبار ٢١٧٠٣ ٣۶۶٣٩ ٣۶٩١۵ ٧٣۵۵۴
نقاط شهري ٩٠۵١ ١۵۴٧٣ ١۵٧١٠ ٣١١٨٣
نقاط روستايي ١٢۶۵٢ ٢١١۶۶ ٢١٢٠۵ ۴٢٣٧١


چالوس ٣٧٧٨۴ ۶٠٧١۶ ۶٢٠٢٠ ١٢٢٧٣۶
نقاط شهري ١٩٢٩٢ ٣١٠۶٩ ٣١٧٢٣ ۶٢٧٩٢
نقاط روستايي ١٨۴٩٢ ٢٩۶۴٧ ٣٠٢٩٧ ۵٩٩۴۴


رامسر ٢١٩٠۶ ٣۴١۵٧ ٣۴١۶۶ ۶٨٣٢٣
نقاط شهري ١۶۴٧۵ ٢۵۶٣۴ ٢۵۶٢٢ ۵١٢۵۶
نقاط روستايي ۵۴٣١ ٨۵٢٣ ٨۵۴۴ ١٧٠۶٧


سارئ ١۴۵۴١٠ ٢٣٩۴٧۶ ٢٣٨٨٩۴ ۴٧٨٣٧٠
نقاط شهري ٩١۶٧٩ ١۵٠١٧۶ ١۴٩٣۵٠ ٢٩٩۵٢۶
نقاط روستايي ۵٣٧٣١ ٨٩٣٠٠ ٨٩۵۴۴ ١٧٨٨۴۴


سوادآوه ١٩۵٢٨ ٣١۴٠٣ ٣٢٩٧۵ ۶۴٣٧٨
نقاط شهري ٩۶١۶ ١۶٢٣٨ ١۶١۵٢ ٣٢٣٩٠
نقاط روستايي ٩٩١٢ ١۵١۶۵ ١۶٨٢٣ ٣١٩٨٨


عباس آباد ١۴۵٧٩ ٢٣٣٣۴ ٢۴٢۵٧ ۴٧۵٩١
نقاط شهري ٨٠٠١ ١٢٨۵٨ ١٣٣٢١ ٢۶١٧٩
نقاط روستايي ۶۵٧٨ ١٠۴٧۶ ١٠٩٣۶ ٢١۴١٢


فريدونكنار ١٧۵٨٠ ٢٨۵٠٩ ٢٩۴٧١ ۵٧٩٨٠
نقاط شهري ١٠٩٢٢ ١٧٧٧٨ ١٨۴١۴ ٣۶١٩٢
نقاط روستايي ۶۶۵٨ ١٠٧٣١ ١١٠۵٧ ٢١٧٨٨
غير ساآن
قائم شهر ٩٧۵٧۴ ١۶٠١۶٠ ١۶٠۵٨١ ٣٢٠٧۴١
نقاط شهري ۶٢۶٢٣ ١٠٢۴۴٣ ١٠١٢٩٨ ٢٠٣٧۴١
نقاط روستايي ٣۴٩۵١ ۵٧٧١٧ ۵٩٢٨٣ ١١٧٠٠٠
غير ساآن
گلوگاه ١١۵٣۶ ١٩٣٩٧ ١٩۴۵٠ ٣٨٨۴٧
نقاط شهري ۵٧١٩ ٩۶٨۵ ٩٩۴٠ ١٩۶٢۵
نقاط روستايي ۵٨١٧ ٩٧١٢ ٩۵١٠ ١٩٢٢٢
غير ساآن
محمودآباد ٢٨٩٧٠ ۴٧٣٢١ ۴٨۶٩٨ ٩۶٠١٩
نقاط شهري ١١۴٠۴ ١٨۵۴۶ ١٩١۴۶ ٣٧۶٩٢
نقاط روستايي ١٧۵۶۶ ٢٨٧٧۵ ٢٩۵۵٢ ۵٨٣٢٧
غير ساآن
مياندورود ١۶۶٧٧ ٢٨٠۶٧ ٢٧٧٠٩ ۵۵٧٧۶
نقاط شهري ٢٧١٢ ۴۴۵٠ ۴۴٨٠ ٨٩٣٠
نقاط روستايي ١٣٩۶۵ ٢٣۶١٧ ٢٣٢٢٩ ۴۶٨۴۶
غير ساآن
نكا ٣٢۶٣۵ ۵۶٢٨۴ ۵۵۶۶٠ ١١١٩۴۴
نقاط شهري ١۴٧٩۵ ٢۵٢۵۵ ٢۵۴٢۵ ۵٠۶٨٠
نقاط روستايي ١٧٨۴٠ ٣١٠٢٩ ٣٠٢٣۵ ۶١٢۶۴
غير ساآن
نور ٣٢۴٨٧ ۵۴۵۵٧ ۵۴٧٢۴ ١٠٩٢٨١
نقاط شهري ١۴٣۴١ ٢۴٢٨٣ ٢۴٢۴٨ ۴٨۵٣١
نقاط روستايي ١٨١۴۶ ٣٠٢٧۴ ٣٠۴٧۶ ۶٠٧۵٠
غير ساآن
نوشهر ٣٨۵٢٩ ۶٣٢۴٩ ۶۵٣٩٨ ١٢٨۶۴٧
نقاط شهري ١٣۴٣۶ ٢٢٠۵٨ ٢۴١٢۶ ۴۶١٨۴
نقاط روستايي ٢۵٠٩٣ ۴١١٩١ ۴١٢٧٢ ٨٢۴۶٣
غير ساآن
مرآزئ ۴٢۶٩٣٧ ۶٩٨۴٣٢ ٧١۵۵٢٧ ١۴١٣٩۵٩
نقاط شهري ٣١۴٢٠٩ ۵١۵۶٩٧ ۵٢٩٣٠۴ ١٠۴۵٠٠١
نقاط روستايي ١١٢٧٢٨ ١٨٢٧٣۵ ١٨۶٢٢٣ ٣۶٨٩۵٨
غير ساآن
اراك ١٨٢٨۴٧ ٢٩۵٧٢۴ ٣٠٣٩١٠ ۵٩٩۶٣۴
نقاط شهري ١۶٣٩٢٢ ٢۶۵٣۵۴ ٢٧١٢١٨ ۵٣۶۵٧٢
نقاط روستايي ١٨٩٢۵ ٣٠٣٧٠ ٣٢۶٩٢ ۶٣٠۶٢
غير ساآن
آشتيان ۵۵۵۵ ٨٧٠٠ ٨۴٠۵ ١٧١٠۵
نقاط شهري ٢٧٠۴ ۴۵٠۴ ۴۵١١ ٩٠١۵
نقاط روستايي ٢٨۵١ ۴١٩۶ ٣٨٩۴ ٨٠٩٠
غير ساآن
تفرش ٨٣٩۵ ١٣٠٢٨ ١٢٨٨۴ ٢۵٩١٢
نقاط شهري ۴٩٢٨ ٨١۵٩ ٨٢٨٨ ١۶۴۴٧
نقاط روستايي ٣۴۶٧ ۴٨۶٩ ۴۵٩۶ ٩۴۶۵
غير ساآن
خمين ٣٣٣۴٧ ۵٣٧۵٨ ۵٣۶١٠ ١٠٧٣۶٨
نقاط شهري ٢١٩٢٣ ٣۵۵٠٩ ٣۶٠۴١ ٧١۵۵٠
نقاط روستايي ١١۴٢۴ ١٨٢۴٩ ١٧۵۶٩ ٣۵٨١٨
غير ساآن
خنداب ١۶۶٨١ ٢٨٨١١ ٢٩۴۵١ ۵٨٢۶٢
نقاط شهري ٣۶٧٢ ۶١٠٢ ۶٣٧٧ ١٢۴٧٩
نقاط روستايي ١٣٠٠٩ ٢٢٧٠٩ ٢٣٠٧۴ ۴۵٧٨٣
غير ساآن
دليجان ١۴٨٩٣ ٢۴٠١١ ٢۴٩٧۵ ۴٨٩٨۶
نقاط شهري ١١٨٩۶ ١٩۶٩٨ ٢٠۵١۶ ۴٠٢١۴
نقاط روستايي ٢٩٩٧ ۴٣١٣ ۴۴۵٩ ٨٧٧٢
غير ساآن
زرنديه ١٧٠٢۵ ٢٧٨٨١ ٢٩٢٧٢ ۵٧١۵٣
نقاط شهري ١٠٩٣١ ١٨٢٣٣ ١٨٧٩٨ ٣٧٠٣١
نقاط روستايي ۶٠٩۴ ٩۶۴٨ ١٠۴٧۴ ٢٠١٢٢
غير ساآن
ساوه ٧۵۶٨۵ ١٢۶٣۵٢ ١٣٢۶٧٨ ٢۵٩٠٣٠
نقاط شهري ۶٠۴٠۴ ١٠١۵٠٧ ١٠۶١٣۶ ٢٠٧۶۴٣
نقاط روستايي ١۵٢٨١ ٢۴٨۴۵ ٢۶۵۴٢ ۵١٣٨٧


شازند ٣۵١١٣ ۵٩١۴٢ ۵٨۶٠۴ ١١٧٧۴۶
نقاط شهري ١٣٠١٢ ٢٢٢٨١ ٢٢۴٨٢ ۴۴٧۶٣
نقاط روستايي ٢٢١٠١ ٣۶٨۶١ ٣۶١٢٢ ٧٢٩٨٣


فراهان ٩۴۵۴ ١۵٠٧٩ ١۴٩۶٣ ٣٠٠۴٢
نقاط شهري ١٣٣٧ ٢٠٨۴ ٢٢١٣ ۴٢٩٧
نقاط روستايي ٨١١٧ ١٢٩٩۵ ١٢٧۵٠ ٢۵٧۴۵


آميجان ١١١٧۴ ١٩۶۴۴ ١٩۶٩۶ ٣٩٣۴٠
نقاط شهري ۵٠۵۴ ٩١٢٨ ٩۴٢۴ ١٨۵۵٢
نقاط روستايي ۶١٢٠ ١٠۵١۶ ١٠٢٧٢ ٢٠٧٨٨


محلات ١۶٧۶٨ ٢۶٣٠٢ ٢٧٠٧٩ ۵٣٣٨١
نقاط شهري ١۴۴٢۶ ٢٣١٣٨ ٢٣٣٠٠ ۴۶۴٣٨
نقاط روستايي ٢٣۴٢ ٣١۶۴ ٣٧٧٩ ۶٩۴٣


هرمزگان ٣٩٧۴۵٢ ٧٧۵۴٢۵ ٨٠٢٧۵٨ ١۵٧٨١٨٣
نقاط شهري ٢٠۴۵۵٩ ٣٨٣٧٨٩ ۴٠۴۶٨٢ ٧٨٨۴٧١
نقاط روستايي ١٩٢١٩۶ ٣٩٠٠۶٧ ٣٩۶٣١٢ ٧٨۶٣٧٩


ابوموسي ٧١۶ ١١٢۴ ۴١٣٩ ۵٢۶٣
نقاط شهري ۶٢٠ ١٠٢٣ ٢۴٣٨ ٣۴۶١
نقاط روستايي ٩۶ ١٠١ ١٧٠١ ١٨٠٢


بستك ١٨٨٢۶ ٣٩١٢٠ ۴٠٩٩٩ ٨٠١١٩
نقاط شهري ٣٧۶٠ ٨٠٢١ ٨٣٧٣ ١۶٣٩۴
نقاط روستايي ١۵٠۶۶ ٣١٠٩٩ ٣٢۶٢۶ ۶٣٧٢۵


بشاگرد ٩۶٠٠ ١٩٨٩٢ ٢٠١١۵ ۴٠٠٠٧
نقاط شهري ۵۵۴ ١٢۶١ ١۵٩١ ٢٨۵٢
نقاط روستايي ٩٠۴۶ ١٨۶٣١ ١٨۵٢۴ ٣٧١۵۵


بندرعباس ١۵٨٨٠۶ ٢٨٧٨٧٠ ٣٠٠۴١٨ ۵٨٨٢٨٨
نقاط شهري ١٢١٧١۶ ٢١٩٣۶٢ ٢٢٩۴٩٩ ۴۴٨٨۶١
نقاط روستايي ٣٧٠٩٠ ۶٨۵٠٨ ٧٠٩١٩ ١٣٩۴٢٧


بندرلنگه ٣٣٠۴١ ۶٣١١٠ ٧١۶٠٣ ١٣۴٧١٣
نقاط شهري ١٩۴٠٩ ٣۴۵٣٠ ۴١٠٢١ ٧۵۵۵١
نقاط روستايي ١٣۶٣٢ ٢٨۵٨٠ ٣٠۵٨٢ ۵٩١۶٢


پارسيان ١٠٣۵٣ ٢١٠۴٢ ٢١٨٠١ ۴٢٨۴٣
نقاط شهري ٣٨۴۴ ٧۶٢١ ٧٨٢۵ ١۵۴۴۶
نقاط روستايي ۶۵٠٩ ١٣۴٢١ ١٣٩٧۶ ٢٧٣٩٧


جاسك ١١٨۵٣ ٢۵۴۶٧ ٢٧۴١۵ ۵٢٨٨٢
نقاط شهري ٢٩۵٨ ۶٢٨٩ ٧۵٢١ ١٣٨١٠
نقاط روستايي ٨٨٩۵ ١٩١٧٨ ١٩٨٩۴ ٣٩٠٧٢


حاجي اباد ١٧۶١٢ ٣٣٠٨۶ ٣٢٨٠٣ ۶۵٨٨٩
نقاط شهري ۶۶۵٨ ١٣١٩٨ ١٣٢٠۶ ٢۶۴٠۴
نقاط روستايي ١٠٣۴٣ ١٨۵٢۵ ١٨٠١٧ ٣۶۵۴٢


خمير ١٣٢۶۶ ٢۶١۶۶ ٢۶٨٠٢ ۵٢٩۶٨
نقاط شهري ۴٩٧٩ ١٠٠٧١ ١٠۵٨٠ ٢٠۶۵١
نقاط روستايي ٨٢٠١ ١۵٨٨٩ ١۶٠٣٨ ٣١٩٢٧


رودان ٢٩١١٧ ۵٩٨٠٠ ۵٨٧۴٧ ١١٨۵۴٧
نقاط شهري ١٠٣۵٧ ٢٢٠۴۶ ٢١٣١۶ ۴٣٣۶٢
نقاط روستايي ١٨٧۶٠ ٣٧٧۵۴ ٣٧۴٣١ ٧۵١٨۵


سيريك ٩٣٠٣ ٢١٧٩٠ ٢١٣٩۵ ۴٣١٨۵
نقاط شهري ٩٢٠ ٢٠٧٢ ٢٠۶٨ ۴١۴٠
نقاط روستايي ٨٣٨٣ ١٩٧١٨ ١٩٣٢٧ ٣٩٠۴۵


قشم ٢٨٨١٨ ۵٨٠٢۵ ۵٩٧۴٩ ١١٧٧٧۴
نقاط شهري ١٢٢٠۵ ٢٣٣٣٠ ٢۴۵١٨ ۴٧٨۴٨
نقاط روستايي ١۶۶١٣ ٣۴۶٩۵ ٣۵٢٣١ ۶٩٩٢۶


ميناب ۵۶١۴١ ١١٨٩٣٣ ١١۶٧٧٢ ٢٣۵٧٠۵
نقاط شهري ١۶۵٧٩ ٣۴٩۶۵ ٣۴٧٢۶ ۶٩۶٩١
نقاط روستايي ٣٩۵۶٢ ٨٣٩۶٨ ٨٢٠۴۶ ١۶۶٠١۴


همدان ۵٠۶۵٣۶ ٨٧۴٨٣٢ ٨٨٣۴٣۶ ١٧۵٨٢۶٨
نقاط شهري ٣٠۶٣٧۶ ۵٢١۴٢٣ ۵١٩١٨٢ ١٠۴٠۶٠۵
نقاط روستايي ١٩٩٩۵١ ٣۵٢٩۵٠ ٣۶٣٧١٩ ٧١۶۶۶٩


اسداباد ٢٩٢۶٠ ۵٣۴٧۶ ۵٣۵٣٠ ١٠٧٠٠۶
نقاط شهري ١۵١۶۴ ٢٧٣٩٠ ٢٧۶٣۴ ۵۵٠٢۴
نقاط روستايي ١٣٩٨۴ ٢۵٨۶٧ ٢۵۶٣٧ ۵١۵٠۴


بهار ٣۴۶٣۶ ۶٠٨٣١ ۶٣٠٣٨ ١٢٣٨۶٩
نقاط شهري ١۴٧٠٣ ٢۵٠٠٣ ٢۵٧۶٣ ۵٠٧۶۶
نقاط روستايي ١٩٩٣٣ ٣۵٨٢٨ ٣٧٢٧۵ ٧٣١٠٣


تويسرآان ٣١٧٧٨ ۵٢٠۵٠ ۵١٧٣۶ ١٠٣٧٨۶
نقاط شهري ١۵۶٨٧ ٢۵٢۵۴ ٢۵٢۵۴ ۵٠۵٠٨
نقاط روستايي ١۶٠٩١ ٢۶٧٩۶ ٢۶۴٨٢ ۵٣٢٧٨


رزن ٣١۶٢۵ ۵٨٢٨٠ ۵٨١۵٧ ١١۶۴٣٧
نقاط شهري ٧۵١١ ١٣٧۵۵ ١٣٩٧٠ ٢٧٧٢۵
نقاط روستايي ٢۴١١۴ ۴۴۵٢۵ ۴۴١٨٧ ٨٨٧١٢


فامنين ١٢٢٠١ ٢٠٧١٠ ٢١٧٧۵ ۴٢۴٨۵
نقاط شهري ۴٣٢٩ ٧١٨٢ ٧٢٩۶ ١۴۴٧٨
نقاط روستايي ٧٨٧٢ ١٣۵٢٨ ١۴۴٧٩ ٢٨٠٠٧


آبودرآهنگ ٣٨۴۵٩ ۶٩۵۶۴ ٧٣۶٠٧ ١۴٣١٧١
نقاط شهري ۶٩٧٩ ١٣٠۴۴ ١٣٠۵٧ ٢۶١٠١
نقاط روستايي ٣١۴٨٠ ۵۶۵٢٠ ۶٠۵۵٠ ١١٧٠٧٠


ملاير ٨٣٨٠٧ ١۴۵١٨٢ ١۴٢٨٠٠ ٢٨٧٩٨٢
نقاط شهري ۵١۶٢۴ ٨٨٩٨۴ ٨٧٧۶۴ ١٧۶٧۴٨
نقاط روستايي ٣٢١٨٣ ۵۶١٩٨ ۵۵٠٣۶ ١١١٢٣۴


نهاوند ۵٣٨۴١ ٩٠٣٧۵ ٩١٣٣۶ ١٨١٧١١
نقاط شهري ٢٧١۴۵ ۴۵۵۶٩ ۴۵٣٠٨ ٩٠٨٧٧
نقاط روستايي ٢۶۵٩٩ ۴۴۵۶۶ ۴۵٧۵٢ ٩٠٣١٨


همدان ١٩٠٩٢٩ ٣٢۴٣۶۴ ٣٢٧۴۵٧ ۶۵١٨٢١
نقاط شهري ١۶٣٢٣۴ ٢٧۵٢۴٢ ٢٧٣١٣۶ ۵۴٨٣٧٨
نقاط روستايي ٢٧۶٩۵ ۴٩١٢٢ ۵۴٣٢١ ١٠٣۴۴٣


يزد ٣١٠٠٨۴ ۵٢٠٨۶۴ ۵۵٣۵۶۴ ١٠٧۴۴٢٨
نقاط شهري ٢۵٧٠١۶ ۴٣۵١۴۶ ۴۵۴۴٣٧ ٨٨٩۵٨٣
نقاط روستايي ۵٣٠۶۵ ٨۵٧٠٨ ٩٩١٢١ ١٨۴٨٢٩


ابرآوه ١٣۶۶٣ ٢٢۶٨٨ ٢٣٩٧۴ ۴۶۶۶٢
نقاط شهري ٩٠٣٣ ١۵٢۴۶ ١۶١٣٠ ٣١٣٧۶
نقاط روستايي ۴۶٢٧ ٧۴٣٢ ٧٨٣٨ ١۵٢٧٠


اردآان ٢١٢٢۵ ٣۵٠٣۵ ۴٢٧٢٣ ٧٧٧۵٨
نقاط شهري ١٨٢٩١ ٣٠۶۶٩ ٣٢٩٣۵ ۶٣۶٠۴
نقاط روستايي ٢٩٣۴ ۴٣۶۶ ٩٧٨٨ ١۴١۵۴


بافق ١٢٣٠۴ ٢٠۶۵٩ ٢١٢١٧ ۴١٨٧۶
نقاط شهري ٩٨٩۵ ١۶۶٩٨ ١٧١٨۴ ٣٣٨٨٢
نقاط روستايي ٢۴٠٩ ٣٩۶١ ۴٠٣٣ ٧٩٩۴


بهاباد ۴۵٣١ ٧۶۶٢ ٧۶۶٩ ١۵٣٣١
نقاط شهري ٢١٠٩ ٣٨٠٣ ٣٨۴٩ ٧۶۵٢
نقاط روستايي ٢۴٢٢ ٣٨۵٩ ٣٨٢٠ ٧۶٧٩


تفت ١۴٣۶١ ٢٢٢٢٩ ٢٢٩١۶ ۴۵١۴۵
نقاط شهري ۵٠۶۵ ٨۵۴١ ٨٧٩۶ ١٧٣٣٧
نقاط روستايي ٩٢٩۶ ١٣۶٨٨ ١۴١٢٠ ٢٧٨٠٨


خاتم ٩۵٢٨ ١۶٨۴٨ ١٨٣١٠ ٣۵١۵٨
نقاط شهري ۵٧٩۴ ١٠٢٢١ ١١٠٣۶ ٢١٢۵٧
نقاط روستايي ٣٧٣۴ ۶۶٢٧ ٧٢٧۴ ١٣٩٠١


صدوق ٩٧٢۴ ١۵۴٠٧ ١٧٧٨۵ ٣٣١٩٢
نقاط شهري ۵۴٨۴ ٨٨٩۵ ٩۶٨١ ١٨۵٧۶
نقاط روستايي ۴٢۴٠ ۶۵١٢ ٨١٠۴ ١۴۶١۶


طبس ١٩٧٩٨ ٣۴٢٩۶ ٣۵٣۶٢ ۶٩۶۵٨
نقاط شهري ١٢١٣٧ ٢١٢٨۶ ٢١٨٣٣ ۴٣١١٩
نقاط روستايي ٧۶۶١ ١٣٠١٠ ١٣۵٢٩ ٢۶۵٣٩


مهريز ١٣٠٩٣ ٢١۵٧۴ ٢٢۵۵٢ ۴۴١٢۶
نقاط شهري ٨١۴٩ ١٣٩٢۶ ١۴۵۵٧ ٢٨۴٨٣
نقاط روستايي ۴٩۴۴ ٧۶۴٨ ٧٩٩۵ ١۵۶۴٣


ميبد ٢٣٣٢٩ ٣٩٣٣٠ ۴٣۵١٠ ٨٢٨۴٠
نقاط شهري ٢١٠۴٨ ٣۵۴٧٨ ٣٧٩١۵ ٧٣٣٩٣
نقاط روستايي ٢٢٨١ ٣٨۵٢ ۵۵٩۵ ٩۴۴٧


يزد ١۶٨۵٢٨ ٢٨۵١٣۶ ٢٩٧۵۴۶ ۵٨٢۶٨٢
نقاط شهري ١۶٠٠١١ ٢٧٠٣٨٣ ٢٨٠۵٢١ ۵۵٠٩٠۴
نقاط روستايي ٨۵١٧ ١۴٧۵٣ ١٧٠٢۵ ٣١٧٧٨